Tlačové správy

Nobelista Robert Engle: V čom je ekonómia ako náuka o sopkách (4. 10. 2017)

Tlačová správa: Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2017 (3. 10. 2017)

Tlačová správa: Konferencia SEAM 2017 (20. 9. 2017)

Tlačová správa: Vyhlásenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti k bezprostrednému ohrozeniu akademických slobôd kľúčových pre zotrvanie Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti (31. 3. 2017)

Press release: Declaration of the Slovak Economic Association about the imminent threat to academic freedoms that remain key for the Central European University (CEU) in Budapest (31. 3. 2017)

Tlačová správa: Cena Martina Filka (28. 3. 2017)

Tlačová správa: Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016 (23. 5. 2016)

Stanovisko SES: Podporujeme vyššiu hodnotu za verejné peniaze (3. 4. 2016)

Tlačová správa: Konferencia SEAM 2015 (6. 10. 2015)

Tlačová správa: Valné zhromaždenie slovenskej ekonomickej spoločnosti (16. 6. 2014)

Tlačová správa: Medzinárodná vedecká konferencia Bratislava Economic Meeting 2014 (5. 6. 2014)

Tlačová správa o ustanovujúcom valnom zhromaždení Slovenskej ekonomickej spoločnosti (30. 6. 2010)

Zápisnice

Zápisnica z valného zhromaždenia (2016)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2015)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2014)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2013)

Zápisnica z valného zhromaždenia (2012)

Newsletter Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Príspevky a informácie o konferenciách, workshopoch, prednáškach, seminároch či iných podujatiach, štipendiách, možnostiach vedeckých pobytov, špeciálnych vydaniach vedeckých časopisov atď., posielajte na adresu: newsletter@slovakecon.sk.

Archív

Október 2017

Apríl 2017

Október 2016

Apríl 2016

September 2015

Apríl 2015

September 2014

Marec 2014

September 2013

Február 2013

Googlegroup Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Súbežne s newsletterom existuje aj Googlegroup Slovenskej ekonomickej spoločnosti, ktorej cieľom je umožniť rýchlejšiu komunikáciu medzi členmi spoločnosti. Prihlásiť sa môžete tu.


Tlačová správa
Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti vyjadruje solidaritu so Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti a hlboké znepokojenie v súvislosti s navrhovanými legislatívnymi zmenami, ktoré bezprostredne ohrozujú akademické slobody kľúčové pre jej zotrvanie v Budapešti. (link)

Press release
The Board of Directors of the Slovak Economic Association herewith expresses its solidarity with the Central European University (CEU) in Budapest and a deep concern in connection with the proposed legislative changes that directly threaten academic freedoms and CEU’s ability to stay in Budapest. (link)
Cena Martina Filka
K prvému výročiu tragickej smrti Martina Filka († 28.3.2016) Slovenská ekonomická spoločnosť, dobrovoľné vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov, vyhlasuje Cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku.
Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2017