O Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Slovenská ekonomická spoločnosť je dobrovoľné vedecké a profesné združenie ekonómov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Cieľom spoločnosti je prispievanie k rozvoju a popularizácii ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu. SES tiež podporuje skvalitňovanie ekonomického vzdelávania na Slovensku s osobitným dôrazom na výchovu mladých talentov.

Členstvo v spoločnosti je otvorené vedeckým ekonómom, odborníkom z praxe, doktorandom i študentom a tiež odbornej verejnosti. Sídlom združenia je Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. IČO 42271037.

Kontakt


Slovenská ekonomická spoločnosť bola prijatá za plného člena Medzinárodnej ekonomickej asociácie (IEA), svetovej federácie národných ekonomických spoločností založenej v roku 1950 na rozvoj ekonomickej vedy a hospodárskej politiky. Členstvo v IEA je medzinárodným uznaním Slovenskej ekonomickej spoločnosti ako reprezentanta komunity slovenských ekonómov. Každú krajinu môže zastupovať len jedna ekonomická asociácia.Slovenská ekonomická spoločnosť, 2024