Slovenská ekonomická spoločnosť

Stanovy občianskeho združenia

Slovenská ekonomická spoločnosť

Čl. I.

Názov združenia.

Občianske združenie má názov: Slovenská ekonomická spoločnosť.

 (anglický preklad: Slovak Economic Association)

Čl. II.

Sídlo združenia.

Sídlom združenia je Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Čl. III.

Cieľ činnosti združenia.

Cieľom a predmetom činnosti združenia je

a)      napomáhanie rozvoju ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu s osobitným dorazom na výchovu vedeckého dorastu,

b)      organizovanie konferencií, prednášok a diskusií s účasťou a možnosťou prezentácie výsledkov vedeckého výskumu nielen členov združenia ale i iných slovenských a zahraničných odborníkov pôsobiacich v oblasti ekonómie,

c)      príprava ekonomických a príbuzných publikácií,

d)     organizovanie súťaží mladých ekonómov spojené s udeľovaním ocenení.

 Čl. IV.

Vznik a zánik členstva v združení.

1. Členstvo v združení je dobrovoľné a jeho predpokladom je slobodná vôľa fyzickej alebo právnickej osoby stať sa členom združenia.

2. Členovia sú riadni členovia, alebo fellows, alebo čestní fellows.

3. Riadnym členom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá vyplní združeniu členskú prihlášku a zaplatí ročný členský príspevok. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo spoločnosti. Členské pre právnické osoby sa určuje dohodou s predstavenstvom spoločnosti, pričom sa zohľadňuje veľkosť inštitúcie a charakter jej pôsobenia.

4. Fellow-om sa môže stať riadny člen, ktorý má kvalitné vedecké publikácie v ekonomickej oblasti, alebo sa výrazne zaslúžil o rozvoj ekonomickej vedy na Slovensku. O menovaní člena za fellow-a rozhodujú už existujúci fellows na návrh aspoň jedného z fellow-ov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých fellow-ov. Hlasovanie je tajné a spravidla sa uskutočňuje elektronicky (prostredníctvom mailu alebo na internetovej stránke spoločnosti).

5. Čestnými členmi združenia môžu byť menované iba fyzické osoby s mimoriadne vysokou vedeckou reputáciou. O menovaní za čestného člena rozhodujú fellows na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou všetkých fellows.

6. Členstvo v združení zaniká :

a)      smrťou riadneho člena alebo čestného člena,

b)      vystúpením na základe prejavenej vôle vystupujúceho člena,

c)      vylúčením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,

d)     nezaplatením členského príspevku za prebiehajúci rok do konca prebiehajúceho kalendárneho roka

Čl. V.

Práva a povinnosti členov združenia

1. Každý člen má právo najmä:

a)      byť informovaný o činnosti združenia,

b)      zúčastňovať sa na podujatiach, iných aktivitách združenia, rokovaniach valného zhromaždenia a aktivitách združenia, predkladať návrhy na doplnenie jeho programu, iné návrhy a hlasovať ak nie je v stanovách určené inak,

c)      byť prítomný na prejednávaní záležitostí týkajúcich sa jeho osoby v orgánoch združenia,

d)     podávať návrhy a pripomienky a sťažnosti týkajúce sa činnosti združenia,

e)      byť zvolený do orgánov združenia ak nie je v stanovách určené inak,

f)       spoluužívať majetok združenia alebo majetok užívaný združením za podmienok a v rozsahu určenom predstavenstvom združenia,

g)      ukončiť svoje členstvo v združení bez udania dôvodu.

2. Každý z členov je povinný najmä:

a)       dodržiavať stanovy združenia a vystupovať tak, aby nepoškodil jeho meno

b)      správať sa ohľaduplne k ostatným členom združenia,

c)      rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia,

d)     všestranne usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia,

e)      chrániť a nepoškodzovať majetok združenia alebo majetok združením užívaný,

f)       uhrádzať členský príspevok.

Čl. VI.

Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú:

1. Valné zhromaždenie.

2. Predstavenstvo.

3. Revízna komisia.

4. Prípravný výbor

Čl. VII.

Valné zhromaždenie.

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia rozhodujúcim o všetkých veciach ak o nich podľa stanov nerozhoduje iný orgán. Do jeho kompetencie patrí najmä:

a)      voľba predsedu a členov predstavenstva,

b)      voľba členov revíznej komisie,

c)      schvaľovanie správ o činnosti združenia,

d)     schvaľovanie správ revíznej komisie,

e)      rozhodovanie o hlavných smeroch činnosti a aktivitách združenia,

f)       schvaľovanie rozpočtu,

g)      rozhodovanie o členskom príspevku a jeho splatnosti,

h)      schvaľovanie programu valného zhromaždenia.

i)        schvaľovanie a zmena stanov,

j)        rozhodovanie o vylúčení člena združenia za vážne porušenie stanov alebo poškodzovanie dobrého mena záujmov združenia,

k)      rozhodovanie o zrušení, zániku združenia, a vymenovaní likvidátora,

m)    odvolanie predsedu a členov predstavenstva pred uplynutím funkčného obdobia,

n)      odvolanie členov revíznej komisie pred uplynutím funkčného obdobia ,

2. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté ak s ním vysloví súhlas viac ako 50 % prítomných členov, oprávnených hlasovať. Na prijatie rozhodnutia vo veciach určených v bode 1. písm. j) až m) je potrebná minimálne 3/5 väčšina hlasov prítomných členov s právom hlasovať.

3. Prvé rokovanie valného zhromaždenia zvolá prípravný výbor do 6 mesiacov od vzniku združenia ak sa zakladajúci členovia nedohodnú inak. Jeho programom je najmä zvolenie členov predstavenstva a revíznej komisie.

4. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej jedenkrát za rok. Jeho programom je informácia predstavenstva o hospodárení a činnosti a výsledkoch združenia v predchádzajúcom kalendárnom roku. Predstavenstvo je oprávnené zaradiť na prerokovanie valného zhromaždenia i ďalšie body programu.

5. Mimoriadne rokovanie valného zhromaždenia je oprávnené zvolať predstavenstvo:

a)      kedykoľvek, najmä v prípade, že riešenie niektorých otázok neznesie odklad a rozhodnutie nie je v kompetencii predstavenstva,

b)      do 30 dní od prijatia návrhu na jeho zvolanie, s ktorým prejaví súhlas najmenej 30 % členov združenia.

6. Konanie valného zhromaždenia dá predstavenstvo na vedomosť členom akýmkoľvek vhodným spôsobom doručením pozvánky obsahujúcej dátum, čas, miesto jej konania a navrhovaný program najneskôr 2 týždne pred jeho konaním.

7. Právo hlasovať na členskej základni majú všetci členovia združenia, každý z nich má jeden hlas.

8. Člen nemá právo hlasovať ak sa rozhoduje o jeho vylúčení zo združenia alebo je v omeškaní s uhradením členského príspevku.

9. Je možné, aby vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodovali členovia s právom hlasovať na členskej schôdzi elektronicky (prostredníctvom mailu alebo na internetovej stránke spoločnosti) alebo písomne, s tým, že ak člen nevyjadrí svoj názor k predmetnému rozhodnutiu v dohodnutej dobe nie kratšej ako 15 dní, má sa za to, že je neprítomný. Počty hlasov uvedené prítomných hlasujúcich členov ako i počty hlasov potrebných pre prijatie rozhodnutia sú pri rozhodovaní týmto spôsobom rovnaké ako v bode 2 tohto článku.

Čl. VIII.

Predstavenstvo.

1. Predstavenstvo je výkonným a štatutárnym orgánom združenia, ktorý:

a)      riadi a organizuje chod a aktivity združenia a spravuje jeho majetok,

b)      koná v mene združenia voči tretím osobám,

c)      pripravuje podklady na valné zhromaždenia,

d)     zvoláva valné zhromaždenia,

e)      rozhoduje o bežných otázkach spojených s chodom združenia,

f)       hospodári s finančnými prostriedkami združenia v súlade s cieľmi združenia,

g)      zabezpečuje vedenie účtovníctva združenia,

h)      realizuje zamestnávateľské práva a povinnosti k zamestnancom združenia,

i)        rozhoduje o všetkých otázkach fungovania združenia, ktoré nie sú v kompetencii valného zhromaždenia,

j)        zabezpečuje informovanosť členov o aktivitách združenia,

k)      rozhoduje o udelení ceny “ mladý ekonóm”,

l)        vedie zoznam členov združenia,

m)    volí z členov predstavenstva podpredsedov, tajomníka a pokladníka združenia.

2. Predstavenstvo má vrátane predsedu má najmenej 3 členov a najviac 9 členov volených z fellows združenia na obdobie 2 rokov valným zhromaždením počnúc dňom zvolenia. S výnimkou tajomníka a pokladníka členom predstavenstva môže byť iba fellow združenia. Predseda je členom predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. Ak týmto úkonom klesne počet členov predstavenstva pod 3, ostávajúci členovia predstavenstva zvolajú do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastane, valného zhromaždenie za účelom zvolenia nového člena tohto orgánu.

3. Predstavenstvo sa stretáva minimálne 2 krát ročne a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ustanovenia článku VII bod 9. sa použijú primerane.

4. Na platnosť právneho úkonu je potrebný prejavený súhlas predsedu alebo aspoň dvoch podpredsedov .

5. Predseda pripravuje návrh aktivít združenia, organizuje činnosť predstavenstva a koná v mene predstavenstva voči členom združenia i jeho orgánom a v mene združenia navonok voči tretím osobám.

Čl. IX.

Revízna komisia.

1. Revízna komisia je orgán, ktorý:

a)      kontroluje hospodárnosť a súlad vynakladaných prostriedkov s rozpočtom združenia ak je prijatý a s plánovanými aktivitami združenia,

b)      kontroluje súlad činnosti predstavenstva s cieľmi združenia a rozhodnutiami valného zhromaždenia,

c)      má právo na informácie o jednotlivých krokoch a rozhodnutiach predstavenstva i vynakladaných prostriedkoch združenia a spôsobe ich využitia,

d)     spracováva a predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti a súlade (prípadne nesúlade) vynaložených prostriedkov so stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.

2. Revízna komisia má najmenej 3 členov zvolených na obdobie 2 rokov odo dňa voľby valným zhromaždením.

3. Revízna komisia sa stretáva minimálne 1- krát ročne a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ustanovenia článku VII bod 9. sa použijú primerane.

Čl. X.

Prípravný výbor.

1. Prípravný výbor má troch členov a je oprávnený konať v mene združenia až do zvolenia predstavenstva.

2. Na platnosť právneho úkonu výboru je potrebný podpis jeho dvoch členov ak prípravný výbor nesplnomocní jedného zo svojich členov na právne úkony v mene združenia.

Čl. XI.

Hospodárenie.

1. Príjmy združenia sú:

a)      členské príspevky a iné príspevky členov,

b)      sponzorské dary,

c)      pôžičky,

d)     dotácie,

e)      granty,

f)       výnosy z majetku a činnosti združenia.

2. Získané prostriedky a jeho iné príjmy združenia slúžia najmä na realizáciu cieľov jeho činnosti.

3. O použití finančných zdrojov v súlade aktivitami odsúhlasenými valným zhromaždením rozhoduje predstavenstvo, ktoré v nasledujúcom roku informuje členov združenia o jeho hospodárení, stavu majetku a záväzkov k 31.decembru predchádzajúceho roka.

Čl. XII.

Vznik združenia.

Vznik združenia sa riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

Čl. XIII.

Zánik združenia.

1. Združenie zaniká:

a)      dobrovoľným rozpustením, rozdelením alebo zlúčením s iným združením,

b)      právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. Združenie zanikne ku dňu výmazu z registrácie vedenej Ministerstvom vnútra SR.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia.

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom podpisu zakladajúcimi členmi.

2. Stanovy sa môžu meniť a dopĺňať spôsobom v nich uvedeným.

3. Stanovy sú vyhotovené v 3 rovnopisoch, z ktorých jedno bude predložený na účely registrácie na Ministerstvo vnútra SR.

4. Tieto stanovy sú slobodným, vážnym, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle osôb, ktoré sa sú zakladajúcimi členmi, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu potvrdili svojimi podpismi.

 


Konferencia / Upcoming conference:
Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018), 21. – 22. 9. 2018, Bratislava
Call for Papers (Website)
Cena Martina Filka 2018
Slovenská ekonomická spoločnosť, dobrovoľné vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov, udelila Cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku Andrejovi Svorenčíkovi.
Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2018