Štatút programu „SEA Mentoring”


 1. Organizátor programu
 2. Program „SEA Mentoring“ vyhlasuje a riadi Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA).

 3. Charakteristika programu
 4. Cieľom programu je umožniť PhD študentom slovenských vysokých škôl bližší kontakt s členmi SEA a poskytnúť im podporu počas ich štúdia, či už odporúčaním vhodnej literatúry, letných škôl, zahraničných stáží, vhodných konferencií, alebo prípravou spoločných výskumných projektov a prípadne aj spoločných publikácií.

 5. Prihlasovanie do programu a výber mentora
 6. Študenti sa do programu prihlasujú online, vyplnením formulára uvedeného na webovej stránke programu. Postup je nasledovný:
  • PhD študent si vo formulári vyberie z prihlásených členov SEA svojho mentora, ktorého následne po vyplnení formulára kontaktuje na uvedenej e-mailovej adrese a zašle mu svoj research proposal.
  • O prijatí/neprijatí študenta rozhoduje výhradne mentor.
  • V prípade prijatia študenta sa obaja zaväzujú, že si minimálne raz do mesiaca dohodnú spoločné (online) stretnutie, v rozsahu cca 1 hodina.
  • Dlhšie alebo častejšie stretnutia závisia výhradne od ochoty mentora.
  • Dĺžka trvania programu je jeden akademický rok, v prípade záujmu oboch strán je možné spoluprácu predĺžiť po vzájomnej dohode.
  • Obe strany môžu kedykoľvek mentorský program ukončiť.

 7. Povinnosti mentora a študenta
  • O ukončení a predĺžení mentorského programu sú obe strany povinné informovať predstavenstvo SEA.
  • V prípade, že výsledkom spolupráce s mentorom bude publikácia, o prípadných ďalších spoluautoroch rozhoduje mentor po dôkladnej diskusii so študentom.
  • Mentor má plné právo vzdať sa spoluautorstva v publikácií, študent potom môže v rámci poďakovania uviesť: „I acknowledge the support and guidance provided by my mentor XY, under the Slovak Economic Association „SEA Mentoring“ program“.

Tento štatút bol schválený predstavenstvom Slovenskej ekonomickej spoločnosti
dňa 15. augusta 2021 per rollam.Slovenská ekonomická spoločnosť, 2024