Slovenská ekonomická spoločnosť zorganizovala dňa 25.5.2021 o 15:00 online panelovú diskusiu k problematike hodnotenia kvality vedy.

Účastníci panelu:
Mgr. Jitka Dobbersteinová, MBA
vedúca Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť UK, predseda APVV

MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH.
štátny tajomník MŠVVaŠ SR

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.
predseda výkonnej rady SAAVŠ

Ing. Martin Srholec, Ph.D.
zástupca riaditeľa pre výskum na CERGE-EI, predseda hodnotiaceho panelu GAČR, člen Komisie pre hodnotenie výskumných organizácií (Rada pre výskum, vývoj a inovácie).

Diskusiu moderoval:
doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.
predseda SEASlovenská ekonomická spoločnosť, 2021