Stanovisko SES: Podporujeme vyššiu hodnotu za verejné peniaze

Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) plne podporuje reformu rozhodovania vo verejnom sektore a prijímanie riešení spoločenských problémov na základe hľadania najvyššej hodnoty za peniaze. Členovia SES Martin Filko a Štefan Kišš spolu s Ľudovítom Ódorom predložili nedávno návrh takejto reformy v štúdii Najlepší z možných svetov: Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike (štúdia je dostupná TU).

Návrh má tri priority. Prvou je konceptuálna zmena rozhodovania štátnych inštitúcií. Namiesto rozhodnutí založených prevažne na záujmoch, ideológii, tradíciách či zdanlivých analýzach a formálnych zdôvodneniach, hodnota za peniaze je systém založený na dôslednom analytickom preskúmaní verejného záujmu. Ten vyžaduje presný opis cieľov, ktoré chceme dosiahnuť, pomenovanie a komplexné ekonomické zhodnotenie možností ich dosiahnutia pri zohľadnení neistôt a rizík, ako aj posúdenie všetkých nákladov a prínosov v najširšom spoločenskom zmysle.

Druhou prioritou je reforma inštitúcií hodnotiacich efektívnosť verejných výdavkov, politík a regulácií. Dosahovanie lepších výsledkov za verejné peniaze si vyžaduje, aby verejné inštitúcie boli schopné každé verejné rozhodnutie vyhodnotiť a vysvetliť. Potrebujú na to nielen dostatočné analytické kapacity a kompetencie, ale aj podporu zo strany politiky a verejnosti. Slovenská ekonomická spoločnosť reprezentujúca najproduktívnejších a svetovo uznávaných slovenských ekonómov so skúsenosťami so základným a aplikovaným výskumom, ako aj odborným poradenstvom na medzinárodnej a národnej úrovni, ponúka spoluprácu pri rozširovaní a zlepšovaní analytických kapacít exekutívy.

Pri inštitucionálnom zavedení účinného systému rozhodovania na základe konkrétnych analyticky podložených dôkazov, skúseností a poznatkov, je nevyhnutné vyvarovať sa viacerých rizík. Je nutné zabrániť konfliktu záujmov a oddeliť prípravu a realizáciu politík alebo projektov od ich priebežného hodnotenia a následného vyhodnocovania. Riziko regulačného zajatia analytických útvarov politikmi a záujmovými skupinami, ktorých sa dané politiky a regulácie môžu týkať, je reálny problém. Zapojenie vedeckej obce, ktorá funguje na základe medzinárodného systému peer review (anonymného recenzného konania) a vkladá svoje renomé a reputáciu do nezávislého priebehu spolupráce, je dôležitým nástrojom, ako tieto riziká znížiť.

Treťou prioritou návrhu je potreba systematického zberu, prepájania, spracovania a transparentného sprístupňovania dát o fungovaní verejnej správy a jej vplyve na hospodárstvo. Zlepšenie výsledkov verejných výdavkov a politík závisí nielen od kvalitných dát, ale aj používania moderných analytických nástrojov. Bez nich je rozhodovanie verejnej správy na základe hodnoty za peniaze sotva realizovateľné. Slovenská ekonomická spoločnosť ponúka expertízu svojich členov na podporu a rozvoj nástrojov pre systém dôkazmi podporovaného rozhodovania pri tvorbe verejných politík.

Zanedbanie ktorejkoľvek priority návrhu ohrozí účinnosť systému hodnoty za peniaze. Takéto rozhodovanie na základe konkrétnych analyticky podložených dôkazov, skúseností a poznatkov, je medzinárodne známe ako evidence-based policy making. V roku 2001 bolo prijaté Európskou radou ako kľúčový princíp rozhodovania Európskej únie. Od vtedy sa stalo štandardným nástrojom verejnej politiky v rozvinutých krajinách (viac TU).

Slovenská ekonomická spoločnosť je vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov pôsobiacich doma i v zahraničí. Našim cieľom je prispievať k rozvoju ekonomickej vedy a k skvalitňovaniu ekonomického vzdelávania na Slovensku. SES zorganizovala 21.3. 2016 workshop na tému hodnoty za peniaze za účasti autorov štúdie. Záznam z workshopu a prezentácie sú dostupné TU.

Martin Filko je zakladajúci člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti a jej Fellow, t.j. člen združenia, ktorý publikoval v popredných svetových vedeckých ekonomických časopisoch. Len 23 členov SES spĺňa podmienky vymenovania za Fellow SES. Jeho tragická nehoda nás hlboko zasiahla. Ak sa potvrdia najhoršie obavy, SES ako aj Slovensko príde o výraznú osobnosť ekonomickej vedy a verejnej politiky. Počas výročnej konferencie, ktorú organizujeme tento rok spolu s Rakúskou ekonomickou spoločnosťou v dňoch 27.-28.5. 2016 v Bratislave, si pripomenieme jeho život a prínos.

3.4. 2016 v Bratislave

prof. Ing. Július Horváth, M.A., PhD., predseda SES
doc. Mgr. Dr. Martin Kahanec, M.A., PhD., podpredseda SES
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., podpredsedníčka SES
doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
prof. Mgr. Ing. Maroš Servátka, PhD.
doc. Ing. Juraj Sipko PhD., MBA.
Ing. Martin Šuster, PhD.

Kontaktné osoby
Martin Kahanec, podpredseda SES
Martin.Kahanec@celsi.sk

Andrej Svorenčík
Svorencik@uni-mannheim.de


Slovenská ekonomická spoločnosť, 2024