O slovenskej ekonomickej spoločnosti

Slovenská ekonomická spoločnosť je dobrovoľné vedecké a profesné združenie ekonómov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Cieľom spoločnosti je prispievanie k rozvoju a popularizácii ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu. SES tiež podporuje skvalitňovanie ekonomického vzdelávania na Slovensku s osobitným dôrazom na výchovu mladých talentov.

Členstvo v spoločnosti je otvorené vedeckým ekonómom, odborníkom z praxe, doktorandom i študentom a tiež odbornej verejnosti. Sídlom združenia je Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Kontakt


Bratislava Economic Seminar
Semináre spoluorganizuje Katedra hospodárskej politiky EUBA s Odborom výskumu NBS a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK. Informácie na research@nbs.sk.

Slovenská ekonomická spoločnosť, 2016